Wednesday, March 19, 2014


നീ        -  എനിക്ക് മുൻപേ നടക്കുന്നവൻ 
ഞാൻ  - ഓരോ ചുവടിലും നിന്റെ 
               അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവൾ 
നാം      - ഒരേ പാതയിൽ പരസ്പരം 
               കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നവർ 

No comments:

Post a Comment